Tuesday, 10 January 2012

RANCANGAN PELAJARAN EKONOMI 2012MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN

      1
[4/1- 6/1]
2 & 3
[9/1 - 20 /1]

3    Penentuan Keseimbangan
      Pendapatan Negara

3.1    Konsep keseimbangan pendapatan negara

3.2    Keseimbangan pendapatan negara bagi ekonomi dua sektor

3.2.1           Pengganda
3.3    Keseimbangan pendapatan negara bagi ekonomi tiga sektorPelajar  dapat:
1.       Menerangkan konsep  keseimbangan pendapatan Negara
2.       Menerangkan maksud ekonomi dua sektor dan menjelaskan aliran pusingan pendapatan, suntikan dan bocoran.
3.       Menerangkan perbelanjaan penggunaan dan tabungan isi rumah dan pelaburan
4.       Menerangkan dan menentukan keseimbangan pendapatan negara tercapai
5.       Menerangkan maksud, faktor, proses dan rumus pengganda.


6.       Menerangkan maksud ekonomi tiga sektor dan menjelaskan aliran pusingan pendapatan, suntikan dan bocoran.
7.       Menerangkan maksud dan fungsi serta kesan bagi jenis cukai dan perbelanjaan kerajaan.
8.       Menerangkan keseimbangan pendapatan dicapai melalui AE=AS dan suntikan = bocoran.
9.       Menerangkan rumus pengganda tiga sektor dan penggunaannya1.Mendefinisikan2. Menerangkan


3. Menjelaskan


4. Menghitung


5. Menghuraikan

1. Rasional2. Rajin


3. Berbakti


4. Jujur


5. Patriotik1. Tunjukcara

2. Aktiviti Kumpulan

Pembelajaran Aktif
* Mencari maklumat
-          data pendapatan
-          data keluaran
-          data perbelanjaan

* Membentang data 
   mengikut kaedah 
   mengira  
   pendapatan

* Membentang jadual 
   pengiraan dan rajah  
   keseimbangan

MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN


       4
[23/1-27/1]5
[30/1 -3/2]


  


3.4    Keseimbangan pendapatan  
Negara dalam ekonomi terbuka(ekonomi empat sector)


3.5    Analisis keseimbangan pendapatan negara dalam  keadaan harga berubah

1.    Menunjukkan aliran pusingan   
       Pendapatan
 2.   Menerangkan ciri eksport dan  Import
 3.   Menerangkan bagaimana   keseimbangan  
      ditentukan dalam ekonomi empat sektor 
      dengan menggunakan  kaedah ;

            (i) pendekatan perbelanjaan dan
                  penawaran agregat.
            (ii) pendekatan bocoran dan suntikan 4.  Menerangkan kesan perubahan harga ke   
      atas AE
 5.  Mendefinisikan dan menerbitkan keluk
      AD
 6.  Membezakan AD dan AE
 7.  Menerangkan mengapa keluk AD
      bercerun negatif dan faktor peralihan
      keluk AD
 8.  Mendefinisikan keluk AS
 9.  Menerangkan mengapa keluk AS bercerun
      positif dan faktor peralihan keluk AS1..Menerangkan2..Mendefinisikan
3..Membezakan
4. Menjelaskan


1..Bertanggung-
     jawab2..Berjimat-
    cermat3..Adil4..Berdisiplin


Pembelajaran  Aktif


1. Membina rajah 
    secara  berwarna


2. Membuat peta 
     minda faktor 
     peralihan keluk 
    AD dan AS3. .Pembentangan


4.   Pelajar 
menyediakan bahan  pembentangan dalam bentuk ‘Power Point’ mengikut tajuk yang diberikan.
MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN


      6   
[6/2-10/2]

PRA  USBF  1
(3, 5, PRA U2)


      7
[13/2-17/2]
3.5.1 Keseimbangan AD=AS

Menerangkan keseimbangan pendapatan dicapai dengan analisis AD=AS

 1. Menjelaskan konsep lebihan AD dan AS

 1. Menerangkan perubahan keseimbangan pendapatan negara akibat daripada perubahan AD, perubahan AS dan perubahan serentak AD serta AS

 1. Pelajar  menyediakan  bahan 
       pembentangan Makroekonomi  
              dalam bentuk ‘ Power Point,


1..Menerangkan


2..Mendefinisikan


3..Membezakan


4. Menjelaskan


1..Bertanggung-
     jawab

2..Berjimat-
    cermat

3..Adil


4..Berdisiplin


Pembelajaran  Aktif

1. Membina rajah 
    secara  berwarna

2. Membuat peta 
     minda faktor 
     peralihan keluk 
    AD dan AS

3. .Pembentangan
     - Pelajar 
menyediakan bahan  pembentangan dalam bentuk ‘Power Point’ mengikut tajuk yang diberikan.


MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN
     
        8


MUET  SESI 1 :UJIAN SPEAKING       9


USBF  1  (TING 1 – PRA U2)
        10
[7/2-11/2]


4       Peranan Wang dalam
          Ekonomi


4.1          Wang


4.1.1           Fungsi wang4.1.2           Penawaran / bekalan wang
 1. Mendefinisikan wang dan menghuraikan ciri dan jenis wang
 2. Menerangkan nilai wang dan kuasa beli wang
 3. Menghuraikan kelemahan sistem barter dan fungsi wang
 4. Menerangkan hubungan nilai wang dengan indeks harga pengguna dan kesan inflasi ke atas fungsi wang
Menerangkan penawaran wang M1 dan M2 serta kadar pertumbuhan wang Negara


1.  Mendefinisikan2    Menghurai3.   Menerangkan1. Berhemah2. Berjimat
     cermat3.  Ikhlas


Aktiviti Kumpulan
‘Penerokaan’


Kumpulan 1- Mencari maklumat sejarah evolusi wang

Kumpulan 2- Mengumpul wang dan syiling lama
4.2           Institusi kewangan


4.2.1           Bank  pusat


4.2.2           Bank  Perdaganagan


4.2.3           Institusi Kewangan lain
 1. Mendefinisikan dan mengelaskan institusi kewangan serta aktiviti utama
 2. Menjelaskan fungsi bank pusat dan sejarah Bank Negara
 3. Menjelaskan fungsi bank perdagangan
 4. Membandingkan fungsi bank pusat dengan bank perdaganagan
 5. Menerangkan fungsi institusi kewangan lain dengan memberi contoh

4.   Membezakan5.   Mencirikan


4.  Bersyukur5.   Sederhana6.   RasionalKumpulan 3 – Mengumpul maklumat aktiviti bank perdsgangan yang berdekatan

Kumpulan 4 – Mengumpul maklumat aktiviti institusi kewangan yang bukan bank

Perbincangan

       11
[12/3-18/3]

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
    
12
[19/3-23/3]
4.3    Penciptaan wang/ kredit


4.4     Wang harga dan aktiviti   
  ekonomi

4.4.1  Teori   Kuantiti   Wang


4.4.2  Teori Kewangan Keynes


 1. Menerangkan proses penciptaan wang oleh sistem bank
 2. Menerangkan had proses penciptaan wang
 3. Menerangkan kesan perubahan penawaran wang ke atas ekonomi dan harga.
1.               Menerangkan teori  wang Fisher dan Cambridge

2.               Menerangkan teori penentuan kadar bunga dalam pasaran wang
3.               Menerangkan keluk penawaran wang  dan penentuan keseimbangan kadar bunga
4.               Menerangkan kesan MD atau MS wang ke atas keseimbangan kadar bunga
5.               Menerangkan kesan MS wang ke atas kadar bunga, pelaburan, AE dan pendapatan negara


1.  Mendefinisikan2    Menghurai


3.   Menerangkan4.   Membezakan5.    Mencirikan


1. Berhemah2. Berjimat cermat


3.    Ikhlas


4.   Bersyukur5.  Sederhana6.  Rasional‘Mastery learning’


Aktiviti Kumpulan

1.             Peta  minda

       2.   Latihan      
              intensif 

3.    Rajah  
BerwarnaPembentangan


      

13
[26/3-30/3]


5  Masalah Makroekonomi Dan Dasar  Penstabilan

5.1    Masalah makroekonomi
5.1.1           Pengangguran
Pelajar dapat :
 1. Membezakan konsep pendapatan negara sebenar dengan pendapatan negara potensi
 2. Menerangkan maksud lompang deflasi, lompang inflasi dan jurang KNK
 3. Menghitung lompang deflasi dan lompang inflasi
 4. Menerangkan maksud tenaga buruh, guna tenagadan pengangguran
 5. Menjelaskan jenis, sebab, kesan , langkah mengatasi pengangguran
 6. Menghitung gunatenaga, tenaga buruh dan kadar pengangguran
1.       Menganalisis2.       Mengaplikasi3.       Menghubung- kaitkan
1.Tanggungjawab2..Rasional3. Berjimat cermat1.  Pembentangan1.       Kajian data   
Malaysia


2. Berjimat cermat

MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN


     
5.1.2           Inflasi5.1.3     Stagflasi


 1. Menerangkan maksud, darjah, jenis dan kesan inflasi
 2. Menerangkan langkah atasi inflasi
 3. Menerangkan indeks harga pengguna dan menghitung kadar inflasI

 1. Menerangkan maksud, punca dan cara atasi stagflasi
 2. Menunjukkan keadaan stagflasi dengan menggunakan gambar rajah4.       Membeza

5.       Merumus

6.  Menjelaskan4.  Ketepatan

5. Berdikari

6.   Berusaha
2.         Latih tubi

3.       Pembentangan


      14
[2/4-6/4]

5.2     Dasar fiskal
5.3     Belanjawan negara di Malaysia

5.4  Dasar kewangan


 1. Menerangkan maksud dasar fiskal
 2. Menerangkan alat-alat dasar fiskal dan kesan ke atas pendapatan negara
 3. Menerangkan bagaimana dasar fiskal dapat mengatasi inflasi tarikan DD, pengangguran kitaran dan kitaran perniagaan

 1. Menjelaskan belanjawan Negara
 2. Menerangkan struktur perbelanjaan dan hasil kerajaan
 3. Menerangkan jenis  belanjawan
 4. Menerangkan sumber, jumlah semasa dan arah aliran hutang Negara
 5. Menerangkan maksud dan alat dasar kewangan
                                                                                    


 1. Menerangkan bagaimana dasar kewangan dapat mengatasi inflasi tarikan DD dan pengangguran kitaran

       21.  Menghuraikan bagaimana alat-
              alat  dasar kewangan
              digunakan untuk mengatasi
              masalah  makroekonomi       
              ( inflasi dan pengangguran)1.       Menerangkan2.       Menghubung- kait


3.       Menganalisis

4.       Membanding -kan


5.     Merumus


1.       Bijaksana2.       Berdaya maju


3.       Efisyen

4.       Berjimat       
        cermat


‘Mastery learning’


Aktiviti kumpulan

 1. Peta minda


 1. Latihan intensif

 1. Rajah berwarna

 1. Pembentangan15
[9/4-14/4]


6.TEORI PENGELUARAN DAN KOS     PENGELUARAN

            6.1 Firma, industri,jangka pendek   dan jangka panjang


            6.2 Fungsi pengeluaran dengan satu  input berubah


            6.3 Kos pengeluaran jangka
                   pendek


            6.4 Kos pengeluaran jangka
                  panjang(LAC)
            6.5 Ekonomi bidangan dan Tak
                  ekonomi bidanganPelajar dapat:


1.       Menerangkan maksud firma, industri, input, jangka pendek dan jangka  panjang

2.       Menerangkan konsep fungsi pengeluaran satu input berubah
3.       Menghuraikan hukum pulangan berkurangan
4.       Membezakan jumlah keluaran, keluaran purata dan sut


5.       Mendefinisikan kos pengeluaran
6.       Membezakan kos eksplisit dengan kos implicit

7.       Menerangkan dan menghitung kos jangka pendek
8.       Menerangkan hubungan keluk-keluk kos dan bentuk u
9.       Mendefinisikan, menerbitkan keluk perancangan kos LAC dan menerangkan keluk bentuk u10.    Mendefinisikan dan mengenalpasti factor/punca ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan
1.       Mendefinisikan


2.        Menerangkan

3.  Menghubung  
     kait

4..Menganalisis 

    5.  Membanding 
           kan


      6. Merumus
1.       Bijaksana2.       Berdaya maju3.       Efisyen4.       Kerjasama5.       CermatAktiviti mencari maklumat `Cooperative
  learning’

 1. Pusat sumber sekolah * Mencari makna firma, industri, input, janka pendek dan jangka panjang melalui kamus dan istilah yang  digunakan dalam ayat suratkhabar atau majalah ‘Contectual Learning’
 2. Maklumat bagaimana kilang mengurangkan kos pengeluaran.

16
[16/4-20/4]
PRA PPT
(3, 5, PRA U2)
17
[23/4-27/4]

7.  STRUKTUR PASARAN,
      PENENTUAN HARGA DAN
      OUTPUT        

5.1    Konsep hasil dan struktur pasaran

5.2    Pasaran persaingan  sempur na

5.2.1           Penentuan output firma jangka pendek


Pelajar dapat :

 1. Mendefinisikan jumlah hasil, hasil purata dan hasil sut

 1. Menerangkan konsep pasaran persaingan sempurna dan tak sempurna
 2. Mendefinisikan pasaran persaingan sempurna
 3. Menerangkan ciri pasaran persaingan sempurna
 4. Menentukan output keseimbangan
 5. Membezakan untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal
 6. Menentukan firma meneruskan operasi atau berhenti bila keadaan kerugian


1.       Mendefinisi 
kan

2.       Menerangkan

3.       Melukis  keluk

4.        Membezakan

5.       Menghuraikan

 1.Berdikari

2.Kerjasama

 1. Rasional

 1. Jujur

 1. Ketepatan

1.Penerangan


2.Keratan akhbar

3.Melakar

4.Pembentangan

5.Perbincangan


MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN
18
[30/4-4/5]

  
      5.2.2 Keluk penawarn firma dan
                industri

       5.2.3Penentuan keseimbangan
               jangka panjang

        5.2.4 Kebaikan dan kelemahan       
                 pasaran persaingan
                 sempurna

 1. Menerbitkan keluk penawaran firma dan penawaran industri
 2. Menerangkan penyesuaian pasaran sehingga untung normal
 3. Menghuraikan kebaikan dan kelemahan pasaran persaingan sempurna
 

1.  Menerangkan

2.   Melukis  keluk

 3.  Membezakan

4.  Menghuraikan
.

1.Berdikari

2. Kerjasama

3. Rasional

4.Jujur

5. Ketepatan


1.Penerangan

2.Keratan akhbar

3.Melakar

4.Pembentangan

5.Perbincangan


19 & 20
[7/5-18/5]


PEPERIKSAAN  PERTENGAHAN  TAHUN

21
[21/5-25/5]

            5.3 Pasaran monopoli

            5.3.1 Penentuan output
                     keseimbanganPelajar dapat :

 1. Mendefinisikan dan menghuraikan ciri pasaran monopoli
 2. Menerangkan faktor halangan kemasukan firma baru
 3. Menentukan output keseimbangan
 4. Membezakan tiga jenis keuntungan dalam monopoli
1. Mendefinisikan

2. Menerangkan


3. Melukis rajah

1. Berdikari


2. Kerjasama

3. Cermat

1. Perbincangan


2. Pembentangan

3. Penerangan22 & 23
[26/5 – 10/6]

CUTI PERTENGAHAN TAHUN24
[11/6-15/6]


            5.3.2 Diskriminasi  harga            5.3.3 Perbandingan antara
                      pasaran persaingan
                      sempurna dengan
                     pasaran monopoli


            5.3.4 Monopoli  kerajaan
 1. Mendefinisikan diskriminasi harga
 2. Menerangkan tiga jenis diskriminasi harga

 1. Membandingkan dari segi harga, kuantiti,untung,kecekapan peruntukan, kecekapan pengeluaran, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar

 1. Menghuraikan kepentingan monopoli kerajaan kepada masyarakat
4..Membuat 
    perbandingan

5. Menghuraikan


4. Rasional


5. Bersih 1. Keratan akhbar
 2. Pembentangan

25
[18/6-22/6]

            5.4 Pasaran Persaingan
                  bermonopoli.

            5.4.1 Penentuan output
                     Keseimbangan
            5.4.2  Persaingan bukan harga

            5.4.3 Kebaikan dan kelemahan 
                      pasaran  bermonopoli

            5.5   Pasaran oligopoli
Pelajar dapat :

 1. Mendefinisikan dan menghuraikan ciri pasaran bermonopoli
 2. Menentukan output keseimbangan
 3. Membezakan tiga jenis keuntungan dalam bermonopoli
 4. Menerangkan output keseimbangan jangka panjang
 5. Mendefinisikan  persaingan bukan harga
 6. Menerangkan jenis persaingan bukan harga


 1. Menghuraikan kebaikan dan kelemahan pasaran bermonopoli

 1. Mendefinisikan dan menghuraikan pasaran oligopoli
 2. Membezakan pasaran oligopoli dengan bermonopoli


1.Mendefinisikan


2. Menyenaraikan

3. Menjelaskan

4. Membandingkan


5. Menerangkan

1.Rasional        2. Cermat


3. Tidak
     membazir


4. Jujur


5. Kerjasama 1.Pembentangan


 2. Aktiviti kumpulan
 * Membentuk
syarikat berasaskan
kumpulan

- Produk sama
    jenis

       - Syarikat-
        syarikat diminta 
        untuk        
        membentang 
        kan kertas kerja 
        bagaimana 
        memasarkan 
        produk mereka 
        dengan cara 
        persaingan 
        bukan harga

26
[25/6 – 29/6]

 1. Perdagangan Dan Kewangan 
Antarabangsa

1.1    Alasan perlunya perdagangan antarabangsa

1.2    Faedah pengkhususan


1.3    Aliran perdagangan Malaysia


Pelajar dapat :

 1. Menerangkan faktor wujudnya dan faedah perdagangan antarabangsa

 1. Menerangkan faedah mutlak dan fardah berbanding

 1. Menerangkan komposisi,arah aliran, struktur eksport dan import barang serta perkhidmatan
1.Menerang-kan

2.Menjelas-kan

3MengenalPasti

4.Membuat 
   Kesimpulan

5. Menganalisis


                                


1.Patriotik

2. Kerjasama

3. Tekun


Pembelajaran aktif

1.Mendapat-kan
maklumat dan data
eksport dan import
negara terkini

2. Mendapatkan data
imbangan
pembayaran negara
 terkini
MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN

27
[2/7-6/7]

1.4    Kadar syarat perdagangan1.5    Sekatan perdagangan antarabangsa1.6    Imbangan pembayaran


 1. Menjelaskan kesan kadar syarat perdagangan ke atas imbangan perdagangan
 2. menerangkan sebab wujudnya sekatan
 3. Menerangkan alat Meneran gkan maksud  kadar syarat perdagangan
 4. Menjelaskan indeks harga eksprt dan import
 5. Sekatan tarif dan bukan tarif dan kesan ke atas perdagangan antarabangsa
 6. Menerangkan maksud dan setiap akaun imbangan pembayaran
       11.  Menerangkan jenis imbangan
              Pembayaran


6. Membina
    jadual/rajah

7.Membandingkan

8. Mengumpul
    maklumat

4. Bersyukur

5. Bekerjasama

6. Menghargai

3. Menganalisis
maklumat dan data
berkenaan

4. Keratan akhbar

5. Pembentangan
28
[9/7-13/7]
MUET  SESI  2
(UJIAN SPEAKING)

29
[16/7-20/7]            6.7 Kadar Pertukaran asing


6.7.1 Permintaan dan penawaran
         mata wang asing


            6.7.2 Penentuan kadar
                     pertukaran asing

(a)     Sistem boleh ubah
(b)     Sistem tetap


       1.   Menjelaskan konsep kadar 
              pertukaran mata wang asing
       2.    Menerangkan maksud dan 
       faktor  permintaan dan  
       penawaran mata   wang asing

3.   Menerangkan penentuan kadar
      pertukaran asing dalam sistem
      boleh ubah
        4.  Menerangkan konsep naik dan
              susut nilai
5.   Menerangkan faktor perubahan
      kadar pertukaran asing

        6.   Menerangkan penentuan kadar
              pertukaran asing dalam sistem
              tetap
  7.  Menerangkan konsep terlebih
       dan terkurang nilai serta kesan
       ekonomi
          8.  Menerangkan konsep dan
               kesan devaluasi dan revaluasi   
1. Menerang-kan

2. Menjelas-kan

3. Mengenalpasti

4.Membuat 
    Kesimpulan

5. Menganalisis6.Membina
   jadual/rajah

7.Membandingkan
8.Mengumpul
    maklumat

1.Patriotik

2.Kerjasama

3.Tekun

4.Bersyukur

5.Bekerjasama
6.Menghargai
Aktiviti Kumpulan

Kumpulan 1-
Mengumpul maklumat sistem kadar pertukaran asing yang diamalkan di Malaysia sebelum 1997

Kumpulan 2 – Mengumpul maklumat sebab Malaysia menetapkam kadar pertukaran asing selepas 1997
30
[23/7-27/7]
                6.7.3 Kadar pertukaran mata
                         wang asing di Malaysi
          9.   Menerangkan sistem kadar
                pertukaran asing di Malaysia
         10.  Menjelaskan kadar
                pertukaran RM berbanding
                mata wang asingPerbincangan – Cadangan tajuk :       “ Baik buruknya menetapkan kadar pertukaran asing pada jangka panjang dalam konteks globalisasi “


30
[23/7-27/7]

6.8    Masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka dan dasar  kerajaan


6.9    Globalisasi
 1. Mengenalpasti masalah makroekonomi dalam ekonomi terbuka
 2. Menerangkan dasar fiskal, kewangan, kadar pertukaran asing dan dasar kawalan langsung boleh atasi pengangguran, inflasi dan imbangan  kurangan

 1. Menerangkan maksud dan faktor globaliasasi
 2. Menerangkan kesan globalisasi terhadap ekonomi Malaysia
 3. Menerangkan fungsi WTO, IMF, WB, AFTA dan EU 1. Mengenal-pasti


 1. Memban- 
      dingkan

 1. Menganalisis


4.  Menghu-bung-kaitkan


 1. Bekerjasama


 1. Bersyukur


 1. Menghu-bungkait-kan


 1. Perbinca-ngan


 1. Pembentangan

 1. Keratan akhbar


MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN

 31
[30/7-3/8]7.Pertumbuhan Ekonomi

1.1     Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi1.2     Perbandinngan pertumbuhan ekonomi antara  negara

1.3     Faktor yang mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi


1.4     Faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi


1.5     Galakan kerajaan untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia


Pelajar dapat :
 1. Menerangkan maksud pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
 2. Menggunakan keluk kemungkinan pengeluaran untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi
 3. Mengukur kadar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

 1. Membandingkan pertumbuhan ekonomi antara Negara

 1. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

 1. Menghuraikan faktor yang menghalang pertumbuhan ekonomi

 1. Menjelaskan tindakan kerajaan Malaysia untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi


 1. Menerangkan

 1. Aplikasi


 1. Mengukur


 1. Memban-ding


 1. Menghurai-kan 1. Menjelas-kan


1.Bertekad
2.Berazam3.Bersung-guh-sungguh
Aktiviti kumpulan

Kumpulan 1- Mengumpulkan maklumat keratan akhbar menunjukkan wujud pembangunan sektor utama

Kumpulan 2 – Mengumpulkan maklumat keratan akhbar menunjukkan wujud pembangunan sektor kedua

Kumpulan 3 – Mengumpulkan maklumat keratan akhbar menunjukkan wujud pembangunan sektor ketiga32
[6/8-10/8]

PRA PERCUBAAN SPM / STPM
USBF 2 (1,2,4 & PRAN U1)
PEP. PERCUBAAN PMR

MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN

33
[13/8 – 17/8]


 1.  Teori Agihan

6.1    Permintaan DD dan
                      penawaran   SS  faktor
                      pengeluaran6.1.1           Keanjalan permintaan            faktor  pengeluaran

              6.2 Upah

6.2.1 Penentuan tingkat upah

6.2.2 Penentuan penggunaan             
         buruh oleh  firma
6.2.3 Kesatuan sekerja (KS)


Pelajar dapat :
            
       1.  Menjelaskan keluk permintaan  
             faktor dan teori daya                   
             pengeluaran sut
2.    Menerangkan ciri keluk DD
dan SS faktor pengeluaran

3.    Menerangkan faktor keanjalan
4.    Mendefinisiskan upah
5.    Membezakan upah nominal
       dengan upah benar

6.    Menerangkan perbezaan upah
7.    Menerangkan penentuan upah
       melalui rajah

8.    Menerangkan penentuan
       penggunaan buruh yang
        untung

 1. Mendefinisikan dan menerangkan tujuan Kesatuan Sekerja
 2. Menerangkan kaedah tuntutan


1.       mentakrifkan/ mendefinisikan

2.       melukis rajah

3.       Penyelesaian
       masalah

1.        ketepatan

2.        Rasional
3.       Teliti

4.        Cermat


1. Perbincangan

1.       Melukis rajah
2.       Pembentangan
5.   Penerangan


       34
[20/8 – 24/8]


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II

MINGGU
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN BERFIKIR
NILAI
AKTIVITI
DICADANGKAN


35
[27/8 – 31/8]

6.3     Sewa
6.4    Bunga


6.5    Untung


 1. Mendefinisikan sewa dan membandingkan jenis sewa (sewa ekonomi, sewa kuasi dan perolehan pindahan)

 1. Mendefinisikan bunga dan membezakan bunga nominal dengan bunga benar

 1. Menerangkan teori bunga Klasik dan bunga Keynes

 1. Mendefinisikan  dan membezakan untung (untung perakaunan dgn untung ekonomi)

 1. Menghuraikan sumber dan peranan untung.1.       Mendefinisikan.

2.       Membezakan

3.       Menerangkan


1.       Waspada

2.       Kerjasama

3.       Amanah

1.       Perbincangan

2.        Melukis rajah


3.       Pembentangan

4.       Penerangan


36 & 37
[3/9 – 14/9]

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM / STPM

38,39,40 & 41
[17/9–12/10]

ULANGKAJI STRATEGIK
PAT (1, 2, 4 & PRA U1)42
 [15/10–19/10]

PEPERIKSAAN PRA SPM / STPM
MUET 3 : UJIAN SPEAKING

43 -  45
[22/10 – 9/11]


-   SMART WORK SHOP - 
-   PENINGKATAN AKADEMIK [SOALAN-SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI LAIN]
-   PERBINCANGAN   SOALAN   PEPERIKSAAN  STPM  TAHUN-TAHUN  LEPAS

CUTI AKHIR TAHUN
[10/11/2012- 3/1/2013]


No comments:

Post a Comment