Monday, 27 August 2012

latihan ekonomi makro ogos


 Bahagian D – Soalan Kuantitatif                   (20m)
 Jawab dua soalan sahaja.

13.    Jadual di bawah menunjukkan data tentang keluaran negara dan penduduk Malaysia.


Tahun
KDNK pada harga semasa
(RM juta)
KNK pada harga semasa
(RM juta)
KDNK harga tetap 1978 (RM juta)
KNK harga tetap 1978 (RM juta)

Penduduk (juta)
1985
1986
1987
1988
1989
77 547
71 729
79 711
90 806
100 650
72 039
66 953
74 729
85 798
95 150
57 150
57 859
60 929
66 258
71 294
52 895
54 266
57 203
62 609
67 404
15.680
16.110
16.530
16.940
17.374
  
(a)  Hitung pendeflasi KNK pada tahun 1985 hingga 1989.                                               (2m)
(b)   (i)  Hitung bayaran faktor bersih ke luar negeri pada harga semasa pada tahun 1985 hingga 1989.                                                                                                                         (2m)
(ii)  Apakah yang dimaksudkan dengan bayaran faktor bersih keluar negeri.                 (1m)                                           
   (c)  Hitung KDNK benar per kapita pada tahun 1985 hingga 1989.                                    (2m)
   (d)  (i)  Lukis graf bagi menunjukkan hubungan antara KDNK benar per kapita dengan masa (tahun).                                                                                                                       (1m)
(ii)  Tafsirkan arah aliran KDNK benar per kapita di Malaysia.                                     (2m)

No comments:

Post a Comment